3 nhóm cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương thêm 80%

Ngày 22/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2022/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2024.

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện chi phí quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Trong đó, theo khoản 1 Điều 5, tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm sau đây sẽ được tính bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

- Người lao động thực hiện các chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương binh và xã hội.

 

3 nhóm cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương thêm 80%

3 nhóm cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương thêm 80% (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 5, tiền lương tăng thêm 0,8 lần như trên không bao gồm các loại phụ cấp công vụ, thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ.

Đồng thời, mức lương tăng thêm không dùng để tính đóng, hưởng các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2022. Riêng việc chi trả tiền lương tăng thêm 0,8 lần được thực hiện cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Như vậy, so với mức lương của cán bộ, công chức, viên chức ngành khác cùng loại, mức lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác bảo hiểm xã hội cao hơn đến 80%. Tuy nhiên, phần tăng thêm này không được tính vào lương đóng các loại bảo hiểm và kinh phí công đoàn.

Loading...