Tin tức

Cụ thể, quy định không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 06 tháng tại khoản 5 Điều 1 Thông tư này. Việc bình xét danh hiệu ...
Theo đó, thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được thực hiện như sau: - ...
I. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC 1. Chỉ tiêu – Khối các cơ quan hành chính nhà nước: 126 chỉ tiêu (kèm theo chỉ tiêu tuyển dụng công chức tỉnh Tây Ninh năm 2023) – Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể: 17 chỉ ...
Cán bộ, công chức biếu quà sếp cho cấp trên với động cơ, mục đích để cấp trên làm hoặc không làm một việc nào đó vì lợi ích của mình, với mức quà tặng từ 02 triệu đồng trở lên sẽ có thể bị ...
1. Tiêu chuẩn chung khi khám sức khoẻ nghĩa vụ CAND Với công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ công an thì tiêu chuẩn, súc khỏe và phân loại sức khỏe có những đặc điểm sau đây: - Đảm bảo các chỉ ...
Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 thì từ ngày 1-7-2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành ...
Căn cứ Điều 7 Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT quy định nội dung và hình thức xét thăng hạng: Nội dung và hình thức xét thăng hạng 1. Nội dung xét thăng hạng Nội dung xét thăng hạng ...
1. Mức lương cao nhất trước và sau 01/7/2024 1.1 Trước khi cải cách tiền lương Trước 01/7/2024, mức lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo hệ số và mức lương cơ sở. Cụ ...
Phải đạt kiểm định đầu vào, công chức mới được tuyển dụng Quan điểm có phải tuyển dụng công chức sẽ khắt khe hơn xuất hiện khi Nghị định 06/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ...
1. Trình độ chính trị là gì? Trình độ chính trị là khái niệm chỉ năng lực, kiến thức và mức độ hiểu biết của một cá nhân trên phương diện lý luận chính trị. Tiêu chuẩn này phản ánh năng lực chính ...
Từ 01/7/2024, công chức không còn chính sách đặc thù? Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, từ 01/7/2024, nước ta sẽ thực hiện cải cách tổng thể tiền ...
1. Tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua cơ sở Theo Điều 21 Luật Thi đua, khen thưởng 2022, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở được tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây: (1) Đạt tiêu chuẩn danh ...
Loading...