Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục thông báo lịch khai giảng các khóa học tháng 1/2020

STT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

HÀ NỘI

TPHCM HỌC PHÍ GHI CHÚ

1

Quản lý nhà nước ngạch  chuyên viên 03/01   3.500.000VNĐ Học tối
2 Quản lý nhà nước ngạch  chuyên viên   20/01 3.500.000VNĐ Học cuối tuần

3

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính 05/01   3.500.000VNĐ Học tối

4

Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

15/01

12/01 3.500.000VNĐ Học ngày
5 Tiếng Anh B1 28/01      
6 Kỹ năng giao tiếp Đợt 1: 04/01
Đợt 2: 25/01
  2.800.000VNĐ Cuối tuần
7 Tin học theo thông tư  03 Đợt 1: 04/01
Đợt 2: 18/01
Đợt 3: 25/1
  1.100.000VNĐ Thứ bảy

 

Loading...