Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục thông báo lịch khai giảng các khóa học tháng 11/2020

STT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

HÀ NỘI

TPHCM HỌC PHÍ GHI CHÚ

1

Quản lý nhà nước ngạch  chuyên viên

Đợt 01: 09/11

Đợt 02: 28/11

  3.500.000VNĐ Học tối
2 Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Đợt 01: 07/11

Đợt 02: 29/11

  3.500.000VNĐ Học tối

3

Kỹ năng quản lý thời gian   08/11 2.800.000VNĐ Học cuối tuần

4

Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

15/11

  3.500.000VNĐ Học ngày
5 Kỹ năng lập kế hoạch 18/11   2.800.000VNĐ Học tối
6 Kỹ năng giao tiếp     2.800.000VNĐ Cuối tuần
7 Tin học theo thông tư  03

Đợt 1: 05/11

Đợt 2: 12/11

Đợt 3: 19/11

Đợt 3: 26/11

  1.100.000VNĐ CN

 

Loading...