Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục thông báo lịch khai giảng các khóa học tháng 02/2023

STT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

HÀ NỘI

TPHCM HỌC PHÍ GHI CHÚ

1

Quản lý nhà nước ngạch  chuyên viên

15/02

15/02 2.500.000VNĐ Học Online
2 Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

15/02

15/02 2.800.000VNĐ Học Online

3

Kỹ năng quản lý thời gian   15/02 2.800.000VNĐ Học cuối tuần

4

Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

14/02

14/02 3.200.000VNĐ Học Online
5 Kỹ năng lập kế hoạch 14/02   2.800.000VNĐ Học tối
6 Kỹ năng giao tiếp

11/02

  2.800.000VNĐ Cuối tuần
7 Tin học theo thông tư  03

Đợt 1: 05/02

Đợt 2: 12/02

Đợt 3: 19/02

Đợt 4: 26/02

  1.300.000VNĐ Chủ Nhật

 

Loading...