Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục thông báo lịch khai giảng các khóa học tháng 7/2021

STT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

HÀ NỘI

TPHCM HỌC PHÍ GHI CHÚ

1

Quản lý nhà nước ngạch  chuyên viên

30/06

30/06 2.500.000VNĐ Học Online
2 Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

01/07

01/07 2.800.000VNĐ Học Online

3

Kỹ năng quản lý thời gian   05/07 2.800.000VNĐ Học cuối tuần

4

Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

05/07

  3.000.000VNĐ Học Online
5 Kỹ năng lập kế hoạch 05/07   2.800.000VNĐ Học tối
6 Kỹ năng giao tiếp 06/07   2.800.000VNĐ Cuối tuần
7 Tin học theo thông tư  03

Đợt 1: 04/07

Đợt 2: 11/07

Đợt 3: 18/07

Đợt 3: 25/07

 

  1.100.000VNĐ Chủ Nhật

 

Loading...