Công chức nào không được tăng lương khi cải cách tiền lương?

Công chức nào không được tăng lương khi cải cách tiền lương là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Bởi chính sách cải cách tiền lương từ 01/7/2024 dự kiến sẽ mang đến nhiều thay đổi cho thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Công chức nào không được tăng lương khi cải cách tiền lương?

Theo ý kiến thảo luận mới nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, khi cải cách tiền lương, sắp tới có thể sẽ có 36 đơn vị không còn được hưởng chính sách lương đặc thù mà ở đây là có tiền tăng thêm ngoài chế độ tiền lương chung từ 0,66 đến 2,43 lần.

Có thể kể đến một số cơ quan, đơn vị gồm: công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, cán bộ kỹ thuật và lực lượng ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông…

Khi xây dựng 05 bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và chức danh lãnh đạo, quản lý đồng nghĩa những cơ chế về chính sách tiền lương đặc thù và các khoản chi ngoài lương khác của công chức sẽ bị bãi bỏ.

Kéo theo đó những đối tượng này có thể không được tăng lương khi cải cách tiền lương. Thậm chí, theo thống kê và rà soát của Bộ Nội vụ, có cán bộ, công chức, viên chức còn có thể bị giảm đến 50% lương khi xây dựng bảng lương mới.

Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng cho người hưởng lương, theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018, sẽ bảo lưu các bảng lương đặc thù cho các đối tượng đang hưởng chính sách lương này.

Đồng thời, đảm bảo việc chuyển xếp lương mới sẽ không làm giảm thu nhập hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, những người đang hưởng chế độ tiền lương đặc thù có thể sẽ không được tăng lương mà được bảo lưu để giữ nguyên mức lương hiện hưởng.

Trong khi đó, các cơ quan, đơn vị không áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù gồm lực lượng vũ trang và viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính có thể sẽ được tăng thu nhập khi cải cách tiền lương.

 

Công chức nào không được tăng lương khi cải cách tiền lương? Giải đáp: Công chức nào không được tăng lương khi cải cách tiền lương? (Ảnh minh họa)

Cải cách tiền lương mang đến thay đổi gì cho công chức?

Hiện chính sách cải cách tiền lương chỉ đang được đặt ra tại Nghị quyết 27 năm 2018. Đồng thời, để chuẩn bị cho lộ trình cải cách tiền lương, các Bộ, ngành, địa phương tập trung ban hành các văn bản về vị trí việc làm để làm căn cứ xây dựng các bảng lương mới khi cải cách tiền lương.

Theo đó, bên cạnh vấn đề công chức nào không được tăng lương khi cải cách tiền lương, căn cứ tinh thần của Nghị quyết 27, cải cách tiền lương tác động đến thu nhập của công chức với các nội dung chính như sau:

- Xây dựng 05 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo gồm:

  • Một bảng lương chức vụ cho công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ trung ương đến cấp xã
  • Một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ dành cho công chức, viên chức nói chung, không giữ chức danh lãnh đạo
  • Ba bảng lương cho lực lượng vũ trang gồm công an, quân đội và công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Lưu ý: Bảng lương này thay thế bảng lương hiện hưởng, đảm bảo lương mới không thấp hơn lương hiện hưởng.

- Xây dựng cơ cấu tiền lương mới gồm ba phần: Tiền lương cơ bản chiếm khoảng 70%, các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% và bổ sung thêm tiền thưởng chiếm khoảng 10% không tính phụ cấp; thay thế cho bảng lương cũ đang được tính theo hệ số lương và mức lương cơ sở.

- Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp: Chế độ phụ cấp của công chức sẽ được sắp xếp theo các cách:

  • Giữ nguyên các loại phụ cấp hiện hưởng gồm phụ cấp kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung…
  • Bãi bỏ các khoản phụ cấp do đã xây dựng trong bảng lương mới hoặc do gộp với các khoản phụ cấp khác như phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp độc hại - nguy hiểm…
  • Gộp các khoản phụ cấp có cùng tính chất như: Phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm thành một loại phụ cấp gọi chung là phụ cấp theo nghề…

- Hoàn thiện chế độ nâng lương gồm nâng lương thường xuyên và nâng lương trước hạn để phù hợp với các bảng lương mới.

- Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương như tiền bồi dưỡng họp, xây dựng văn bản, đè án, hội thảo…

Loading...