Đã có Nghị định mới về tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2024/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được thực hiện như sau:

- Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm cơ sở để xếp lương, trả lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động.

- Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện.

Đã có Nghị định mới về tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước

Đã có Nghị định mới về tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước (Ảnh minh họa)

Công ty có năng suất lao động không giảm và lợi nhuận kế hoạch cao hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì được áp dụng hệ số tăng thêm như sau:

- Nhóm 1: Ngân hàng, tài chính (không bao gồm tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán), viễn thông:

 • Dưới 500 tỷ đồng: Hệ số tăng thêm là 0,5;
 • Từ 500 đến dưới 1.500 tỷ đồng: Hệ số tăng thêm là 1,0;
 • Từ 1.500 đến dưới 2.000 tỷ đồng: Hệ số tăng thêm là 1,5;
 • Từ 2.000 đến dưới 3.000 tỷ đồng: Hệ số tăng thêm là 2,0;
 • Từ 3.000 tỷ đồng trở lên: Hệ số tăng thêm là 2,5;

- Nhóm 2: Khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ:

 • Dưới 300 tỷ đồng: Hệ số tăng thêm là 0,5;
 • Từ 300 đến dưới 1.000 tỷ đồng: Hệ số tăng thêm là 1,0;
 • Từ 1.000 đến dưới 1.500 tỷ đồng: Hệ số tăng thêm là 1,5;
 • Từ 1.500 đến dưới 2.000 tỷ đồng: Hệ số tăng thêm là 2,0;
 • Từ 2.000 tỷ đồng trở lên: Hệ số tăng thêm là 2,5;

- Nhóm 3: Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán và các lĩnh vực còn lại:

 • Dưới 200 tỷ đồng: Hệ số tăng thêm là 0,5;
 • Từ 200 đến dưới 700 tỷ đồng: Hệ số tăng thêm là 1,0;
 • Từ 700 đến dưới 1.000 tỷ đồng: Hệ số tăng thêm là 1,5;
 • Từ 1.000 đến dưới 1.500 tỷ đồng: Hệ số tăng thêm là 2,0;
 • Từ 1.500 tỷ đồng trở lên: Hệ số tăng thêm là 2,5;

Công ty không có lợi nhuận thì mức tiền lương bình quân kế hoạch phải thấp hơn mức tiền lương cơ bản, nhưng không thấp hơn 50% mức tiền lương cơ bản. Trường hợp lỗ thì mức tiền lương bình quân kế hoạch bằng 50% mức tiền lương cơ bản.

Nghị định 21/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/4/2024.

Loading...