Giáo viên tập sự được hưởng lương thế nào?

Khi trúng tuyển viên chức, phần lớn giáo viên phải trải qua thời gian tập sự để làm quen với công việc. Vậy trong thời gian này, lương của giáo viên sẽ được hưởng thế nào?


Giáo viên tập sự hưởng lương như thế nào?

Chế độ lương của giáo viên tập sự được quy định tại Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng;

Trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

Đặc biệt, giáo viên tập sự sẽ được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo nếu thuộc 1 trong 3 trường hợp:

- Làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

- Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Lưu ý: Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

Giáo viên tập sự có được hưởng phụ cấp ưu đãi?

Theo khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT, nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) được hưởng phụ cấp ưu đãi nếu đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP vào:

- Ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (có 02 chữ số đầu của mã ngạch là 15);

- Hoặc hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (có ký tự đầu là V.07).

Trong đó, ngạch viên chức đã được sửa đổi thành “chức danh nghề nghiệp viên chức” theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP.

Tuy nhiên, căn cứ Điều 24 Nghị định 115, sau khi hết thời gian tập sự, giáo viên phải báo cáo kết quả tập sự với người hướng dẫn để được nhận xét, đánh giá. Đồng thời, chỉ được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức khi đã tập sự đạt yêu cầu.

Như vậy, giáo viên tập sự sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi, trừ trường hợp được hưởng 100% lương và phụ cấp theo Điều 23 Nghị định 115.

Loading...