Giấy chứng nhận và chứng chỉ ngoại ngữ có tương đương nhau?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Về nguyên tắc, giấy chứng nhận trình độ ngoại ngữ không tương đương với chứng chỉ ngoại ngữ vì giấy chứng nhận do trường đại học cấp, theo các quy định của nhà trường; chứng chỉ được cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, chứng chỉ ngoại ngữ được cấp cho người dự thi đạt yêu cầu tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 25/11/2017) và chứng chỉ chương trình ngoại ngữ thực hành trình độ A, B, C theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2018/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên (tuy nhiên, các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Quyết định này đã bị bãi bỏ tại Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Việc xem xét mức độ tương đương của các chứng chỉ ngoại ngữ được thực hiện theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 3/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào là do Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc.

Loading...