HỎI ĐÁP: Điều kiện về chứng chỉ khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

Địa phương của ông Trần Văn Quyết (Đắk Nông) có văn bản quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh cán bộ (trong đó có hiệu trưởng) như sau: "... trình độ lý luận từ trung cấp trở lên; quản lý Nhà nước: Giữ ngạch chuyên viên (được hiểu là chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên) hoặc tương đương trở lên...".

Ông Quyết là cán bộ quản lý trường tiểu học, đã có chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý và công chức Nhà nước và chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

Ông hỏi, hai chứng chỉ của ông có được hiểu là tương đương theo quy định nêu trên hay không? Để bổ nhiệm hiệu trưởng, ông có phải cần "chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên" nữa hay không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gồm chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Điểm c Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện tại không có quy định tương đương đối với chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên với chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý. Để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý (trong đó có hiệu trưởng trường học) cần phải có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

Loading...