Hướng dẫn vị trí công chức lãnh đạo, quản lý từ ngày 15/02/2023

Ngày 30/12/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Cụ thể, Thông tư này hướng dẫn: 

- Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng  chung; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; 

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; vị trí  việc làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Vị trí việc làm quy định tại Thông tư này bao gồm: Danh mục vị trí việc  làm; bản mô tả công việc và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm. 

Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng với các đối tượng:

- Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan  ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức hành chính do Chính phủ, Thủ tướng  Chính phủ quyết định thành lập, ủ y ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quy định của pháp luật.

 

Hướng dẫn vị trí công chức lãnh đạo, quản lý từ ngày 15/02/2023

Hướng dẫn vị trí công chức lãnh đạo, quản lý từ ngày 15/02/2023 (Ảnh minh họa)

Về nguyên tắc xác định vị trí việc làm 

- Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tố chức hành chính được  xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và vị trí  việc làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định trên cơ  sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP. 

- Vị trí việc làm được điều chỉnh phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm bố  trí, quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao theo vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế. 

 Thông tư 12/2022/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Loading...