Kéo dài thời hạn nâng lương nếu công chức bị kỷ luật Đảng?

Khi vi phạm kỷ luật, ngoài bị xử lý kỷ luật theo quy định, công chức là Đảng viên còn có thể bị kỷ luật Đảng. Vậy nếu bị kỷ luật Đảng, công chức đó có bị kéo dài thời hạn nâng lương không?

Công chức được nâng lương bằng 2 hình thức

Theo quy định của Thông tư 08 năm 2013 của Bộ Nội vụ, công chức được nâng bậc lương thông qua 02 hình thức:

1/ Nâng bậc lương thường xuyên

Công chức được nâng bậc lương thường xuyên nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 2 Thông tư 08 nêu trên:

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hiện giữ;

-  Có đủ thời gian giữ bậc trong ngạch. Ví dụ như nếu giữ chức danh chuyên gia cao cấp thì thời gian giữ bậc trong ngạch yêu cầu đủ 60 tháng; với ngạch yêu cầu trình độ từ cao đẳng trở lên thì yêu cầu thời gian giữ bậc trong ngạch là đủ 36 tháng...

- Đạt các tiêu chuẩn như được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên và không vi phạm kỷ luật bằng một trong các hình thức như khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức…

2/ Nâng lương “đột xuất”

- Do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: Được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức; lập thành tích xuất sắc được công nhận bằng văn bản…

- Khi công chức đã có thông báo nghỉ hưu: Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu 12 tháng trở xuống; chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch… thì được nâng bậc lương trước hạn 12 tháng so với bình thường.

Bị kỷ luật Đảng, công chức bị kéo dài thời hạn nâng lương?

Cũng tại Thông tư 08 này, điều kiện bị kéo dài thời gian nâng bậc lương của công chức chỉ được đề cập đến với trường hợp nâng bậc lương thường xuyên. Theo đó, tại điểm đ khoản 3 Điều 2 Thông tư 08 nêu rõ:

Trường hợp công chức là Đảng viên bị kỷ luật Đảng thì thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Quy định 181-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức kỷ luật.

Tuy nhiên, Quy định 181-QĐ/TW hiện đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Quy định 102-QĐ/TW. Theo đó, việc kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý khác của pháp luật.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật Đảng, cấp ủy quản lý Đảng viên phải xem xét, kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan Nhà nước và điều lệ đoàn thể.

Như vậy, việc kỷ luật Đảng không phụ thuộc hay được thay thế cho các hình thức xử lý kỷ luật khác. Do đó, tùy vào từng hình thức kỷ luật hành chính, công chức là Đảng viên sẽ bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên tương ứng.

Bởi vậy, dù công chức bị kỷ luật Đảng nhưng nếu không thuộc một trong các trường hợp bị kéo dài nâng bậc lương theo quy định của pháp luật thì có thể không bị kéo dài thời gian nâng lương.

Loading...