Phó Chủ tịch xã có được kiêm nhiệm phụ trách kế toán?

Vấn đề liên quan đến lương, phụ cấp các chức vụ trong cơ quan Nhà nước luôn được nhiều người quan tâm. Một trong số đó là vấn đề Phó Chủ tịch xã có được kiêm nhiệm kế toán?

Phó Chủ tịch xã có được làm kế toán không?

Về những người không được làm kế toán, khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán năm 2015 nêu rõ:

Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Đồng thời, khoản 3 Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP cũng quy định các trường hợp sau đây không được làm kế toán như sau:

Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo quy định này, có thể thấy, chỉ có người đang là quản lý, điều hành trong cùng một đơn vị kế toán thì mới thuộc trường hợp không được làm kế toán.

 

pho chu tich xa co duoc kiem nhiem ke toan

 

Căn cứ khoản 3 Điều 8 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV, nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân như sau:

- Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo các khối kinh tế - tài chính, văn hoá - xã hội... của Uỷ ban nhân dân.

- Thực hiện cong việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân uỷ nhiệm khi người này đi vắng.

Theo đó, nếu Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã không được uỷ quyền làm người quản lý, điều hành cơ quan, không phải là người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị và không phải là người ký kết các giao dịch thay cho cơ quan thì có thể kiêm nhiệm phụ trách kế toán.

Tuy nhiên, những người này không được ký với chức danh Thủ trưởng cơ quan trên các tài liệu, giấy tờ kế toán của cơ quan.

 


Phụ trách kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc thế nào?

Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán được quy định chi tiết tại Điều 11 Thông tư 04/2018/TT-BNV. Cụ thể, phụ cấp này được tính theo công thức:

Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán = 0,1 x mức lương cơ sở

Hiện nay, chưa có thông tin gì về việc có tăng mức lương cơ sở không bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do đó, năm 2022, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức vẫn áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Bởi vậy, người làm kế toán trong cơ quan Nhà nước được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 149.000 đồng/tháng.

Đặc biệt, theo khoản 3 Điều 5 Quyết định 875/QĐ-BTC, người nào đồng thời phụ trách kế toán và được bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo khác trong đơn vị, cơ quan thì ngoài hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc của phụ trách kế toán thì còn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Như vậy, nếu Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã kiêm nhiệm phụ trách kế toán thì sẽ được hưởng thêm phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ này như sau:

Địa điểm

Hệ số

Mức phụ cấp

- Đô thị loại đặc biệt

- TP. Hà Nội

- TP. Hồ Chí Minh

1.2

1.788.000

- Đô thị loại I

- Các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương còn lại

1.05

1.564.500

 

Loading...