Quy định mới về trình độ, năng lực công chức chuyên ngành công tác dân tộc có hiệu lực từ 15/9/2023

Thông tư số 01/2023/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc, trong đó có yêu cầu về trình độ, năng lực công chức chuyên ngành công tác dân tộc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023.

Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định. 

Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức thấp hơn thì thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ và quy định của cấp có thẩm quyền.

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC DÂN TỘC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-UBDT ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên Vị trí việc làm

Ngạch công chức tương ứng

Cấp Trung ương

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

2

Chuyên viên chính về công tác dân tộc

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về công tác dân tộc

Chuyên viên

x

x

x

Phụ lục số 2

TÊN CƠ QUAN: ………..

 

TÊN TỔ CHỨC: ………..

 

-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

---------------

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-UBDT ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Tên Vị trí việc làm: Chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

 

Quy trình công việc liên quan

- Các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước, của Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc;

- Các chương trình, đề án về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc;

- Các văn bản liên quan trong thực thi nhiệm vụ.

 

 

 

1- Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Chủ trì nghiên cứu tham mưu, tổng hợp, đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cấp chiến lược về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc.

2- Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, mảng công việc

Công việc cụ thể

2.1

Xây dựng văn bản

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án chiến lược về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc.

- Chủ trì xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá đề án, chương trình, chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

Các văn bản quy phạm pháp luật; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án được cấp có thẩm quyền thông qua

2.2

Hướng dẫn, thẩm định, góp ý văn bản

- Chủ trì triển khai hướng dẫn các văn bản liên quan đến lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc;

- Thẩm định hoặc tham gia thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc.

Các văn bản hướng dẫn, thẩm định, góp ý đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ

2.3

Kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện các văn bản

Chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng liên quan đến lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện văn bản, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước

Kế hoạch, Quyết định, Báo cáo

2.4

Thực hiện các hoạt động chuyên môn và phối hợp công tác

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công.

Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

2.5

Thực hiện chế độ hội họp

Theo nhiệm vụ được phân công

Tiếp thu, trao đổi thông tin triển khai thực hiện theo kết luận cuộc họp

2.6

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của đơn vị và được thực hiện theo đúng tiến độ

...

(Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo cấp trên giao)

3- Các mối quan hệ công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quan hệ phối hợp trực tiếp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp chính

Lãnh đạo cấp trên trực tiếp

Theo phân công nhiệm vụ

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan (Việc xác định cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp chính căn cứ vào mối quan hệ công tác của cơ quan, tổ chức sử dụng vị trí việc làm)

3.2- Bên ngoài

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến về các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị

4.3

Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo phân công

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ và kỹ năng

• Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn đảm nhiệm

• Lý luận chính trị: Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

• Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của ngạch chuyên viên cao cấp hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số

Bồi dưỡng, chứng chỉ

• Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Kinh nghiệm

• Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

• Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

• Nắm được phong tục tập quán, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số

Phẩm chất cá nhân

• Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan

• Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

• Trung thực, kiên định, biết lắng nghe

• Điềm tĩnh, cẩn thận

• Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập

• Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

• Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến mảng công việc được phân công và liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

• Hiểu biết và tâm huyết về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc

5.2- Yêu cầu về năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ*

Nhóm năng lực chung

• Đạo đức và bản lĩnh

4-5

• Tổ chức thực hiện công việc

4-5

• Soạn thảo và ban hành văn bản

4-5

• Giao tiếp ứng xử

4-5

• Quan hệ phối hợp

4-5

• Sử dụng công nghệ thông tin

Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng VTVL

Nhóm năng lực chuyên môn

• Khả năng xây dựng văn bản

4-5

• Khả năng hướng dẫn thực hiện văn bản

4-5

• Khả năng kiểm tra thực hiện văn bản

4-5

• Khả năng thẩm định, góp ý văn bản

4-5

• Khả năng thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

4-5

Nhóm năng lực quản lý

• Tư duy chiến lược

3-4

• Quản lý sự thay đổi

3-4

• Ra quyết định

3-4

• Quản lý nguồn lực

3-4

• Phát triển đội ngũ

3-4

Phê duyệt của lãnh đạo

Phụ lục số 3

TÊN CƠ QUAN: ………..

 

TÊN TỔ CHỨC: ………..

 

-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

---------------

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN CHÍNH VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-UBDT ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Tên Vị trí việc làm: Chuyên viên chính về công tác dân tộc

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

 

Quy trình công việc liên quan

- Các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước, của Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc;

- Các chương trình, đề án, chính sách dân tộc;

- Các văn bản liên quan trong thực thi nhiệm vụ.

 

 

 

1- Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách dân tộc và tổ chức thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc.

2- Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, Mảng công việc

Công việc cụ thể

2.1

Xây dựng văn bản

- Chủ trì hoặc tham mưu xây dựng một số các văn bản quy phạm pháp luật; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc.

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá đề án, chương trình, chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

Các văn bản quy phạm pháp luật; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án được cấp có thẩm quyền thông qua

2.2

Hướng dẫn, thẩm định, góp ý văn bản

- Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện một số chính sách về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc theo phân công;

- Tham gia thẩm định, góp ý các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc theo phân công;

Các văn bản hướng dẫn, thẩm định, góp ý đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ

2.3

Kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện các văn bản

Nắm, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc được phân công theo dõi; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách dân tộc cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước

Kế hoạch, Quyết định, và Báo cáo

2.4

Thực hiện các hoạt động chuyên môn và phối hợp công tác

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác dân tộc được phân công.

Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

2.5

Thực hiện chế độ hội họp

Theo nhiệm vụ được phân công

Tiếp thu, trao đổi thông tin và triển khai thực hiện theo kết luận cuộc

2.6

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của đơn vị và được thực hiện theo đúng tiến độ

...

(Thực hiện các nhiệm vụ khác do thủ trưởng giao).

3- Các mối quan hệ công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quan hệ phối hợp trực tiếp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp chính

Lãnh đạo cấp trên trực tiếp

Theo phân công nhiệm vụ

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan

(Việc xác định các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp chính căn cứ vào mối quan hệ công tác của cơ quan, tổ chức sử dụng vị trí việc làm)

3.2- Bên ngoài

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị

4.3

Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo phân công

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo và kỹ năng

• Tốt nghiệp từ đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn đảm nhiệm

• Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của ngạch chuyên viên chính hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

• Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Kinh nghiệm

• Có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

• Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

• Nắm được phong tục tập quán, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số

Phẩm chất cá nhân

• Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan

• Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt

• Trung thực, kiên định, biết lắng nghe

• Điềm tĩnh, cẩn thận

• Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập

• Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

• Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến mảng công việc được phân công

• Hiểu biết và tâm huyết về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc

5.2- Yêu cầu về năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ*

Nhóm năng lực chung

• Đạo đức và bản lĩnh

3-4

• Tổ chức thực hiện công việc

3-4

• Soạn thảo và ban hành văn bản

3-4

• Giao tiếp ứng xử

3-4

• Quan hệ phối hợp

3-4

• Sử dụng công nghệ thông tin

Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng VTVL

Nhóm năng lực chuyên môn

• Khả năng xây dựng văn bản

3-4

• Khả năng hướng dẫn thực hiện văn bản

3-4

• Khả năng kiểm tra thực hiện văn bản

3-4

• Khả năng thẩm định, góp ý văn bản

3-4

• Khả năng thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

3-4

Nhóm năng lực quản lý

• Tư duy chiến lược

2-3

• Quản lý sự thay đổi

2-3

• Ra quyết định

2-3

• Quản lý nguồn lực

2-3

• Phát triển đội ngũ

2-3

Phê duyệt của lãnh đạo

Phụ lục số 4

TÊN CƠ QUAN: ………..

 

TÊN TỔ CHỨC: ………..

 

-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

---------------

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-UBDT ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Tên VTVL: Chuyên viên về công tác dân tộc

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

 

Quy trình công việc liên quan

- Các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước, của Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc;

- Các chương trình, đề án, chính sách dân tộc;

- Các văn bản liên quan trong thực thi nhiệm vụ.

 

 

 

1- Mục tiêu vị trí việc làm (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc theo phân công của lãnh đạo.

2- Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ

Nhiệm vụ, mảng công việc

Công việc cụ thể

2.1

Xây dựng văn bản

Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản có liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc theo nhiệm vụ phân công;

Các văn bản được cấp có thẩm quyền thông qua

2.2

Hướng dẫn và thực hiện văn bản

Tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy định liên quan đến lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản theo nhiệm vụ phân công.

Các văn bản được triển khai đúng tiến độ, truyền đạt được các nội dung về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc trong nhiệm vụ được giao

2.3

Kiểm tra, sơ kết, tổng kết

Tham gia tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, phân tích và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc theo nhiệm vụ phân công.

Văn bản báo cáo triển khai được cấp có thẩm quyền thông qua

2.4

Tham gia góp ý văn bản

Tham gia góp ý các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc theo nhiệm vụ phân công.

Nội dung tham gia góp ý được hoàn thành theo đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền thông qua

2.5

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể

Tham gia triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc theo nhiệm vụ phân công

Đảm bảo quy trình công việc theo kế hoạch về tiến độ và chất lượng công việc được phân công

2.6

Thực hiện chế độ hội họp

Theo nhiệm vụ được phân công

Tiếp thu, trao đổi thông tin triển khai thực hiện theo kết luận cuộc họp

2.7

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của đơn vị và được thực hiện theo đúng tiến độ

(Thực hiện các nhiệm vụ khác do thủ trưởng giao).

3- Các mối quan hệ trong công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quan hệ phối hợp trực tiếp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp chính

Lãnh đạo trực tiếp

Theo phân công nhiệm vụ

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan

(Việc xác định các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp chính căn cứ vào mối quan hệ công tác của cơ quan, tổ chức sử dụng vị trí việc làm)

3.2- Bên ngoài

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện nhiệm vụ được giao

4.2

Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong việc sử dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ thuộc đơn vị

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan theo phân công

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

• Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn đảm nhiệm

• Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của ngạch chuyên viên hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

• Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương;

Kinh nghiệm

• Nắm được phong tục tập quán, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số

Phẩm chất cá nhân

• Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

• Tinh thần trách nhiệm với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt

• Trung thực, kiên định, biết lắng nghe

• Điềm tĩnh, cẩn thận

• Khả năng đoàn kết nội bộ

Các yêu cầu khác

• Có khả năng, đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức

5.2- Yêu cầu về năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ *

Nhóm năng lực chung

• Đạo đức và bản lĩnh

2-3

• Tổ chức thực hiện công việc

2-3

• Soạn thảo và ban hành văn bản

2-3

• Giao tiếp ứng xử

2-3

• Quan hệ phối hợp

2-3

• Sử dụng công nghệ thông tin

Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng VTVL

Nhóm năng lực chuyên môn

• Khả năng xây dựng văn bản

2-3

• Khả năng hướng dẫn thực hiện văn bản

2-3

• Khả năng kiểm tra thực hiện văn bản

2-3

• Khả năng thẩm định, góp ý văn bản

2-3

• Khả năng thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

2-3

Nhóm năng lực quản lý

• Tư duy chiến lược

1-2

• Quản lý sự thay đổi

1-2

• Ra quyết định

1-2

• Quản lý nguồn lực

1-2

• Phát triển đội ngũ

1-2

Loading...