Thông tư số 01/2023/TT-UBDT: Hướng dẫn các cấp độ năng lực chuyên môn, quản lý với công chức chuyên ngành công tác dân tộc

Thông tư số 01/2023/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc, trong đó quy định các cấp độ năng lực chuyên môn, quản lý với công chức chuyên ngành công tác dân tộc. Thông tư này hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023.

KHUNG NĂNG LỰC ĐỐI VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC DÂN TỘC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-UBDT ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. NHÓM NĂNG LỰC CHUNG

Cấp độ

Đạo đức và bản lĩnh

Tổ chức thực hiện công việc

Soạn thảo và ban hành văn bản

Giao tiếp ứng xử

Quan hệ phối hợp

Sử dụng công nghệ thông tin

5

Tạo dựng văn hóa dẫn dắt việc thực hiện đạo đức và bản lĩnh

Đưa ra các định hướng chiến lược

Phân tích, đánh giá, phản biện, hoạch định chính sách

Giao tiếp tốt về vấn đề mang tính chiến lược.

Thiết lập các định hướng quan hệ đối tác chiến lược.

Am hiểu về CNTT và có khả năng thiết lập chương trình quản lý dữ liệu

4

Chủ động, trách nhiệm cao với công việc; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện

Nhận biết trước và thích ứng với yêu cầu mới của công việc; phát huy nguồn lực bên trong và bên ngoài để có giải pháp đảm bảo chất lượng công việc

Hiểu biết về vai trò, tác động xã hội của chính sách; xây dựng khung pháp lý hỗ trợ việc thực thi chính sách

Giao tiếp tốt trong và ngoài cơ quan, đơn vị

Thiết lập mạng lưới quan hệ ở nhiều cấp

Am hiểu về CNTT và sử dụng một số phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu

3

Trách nhiệm cao với công việc được giao, gương mẫu trong thực hiện

Đề xuất điều chỉnh thủ tục, quy trình làm việc... kịp thời để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cơ quan, địa phương

Phân tích, đánh giá, đề xuất chính sách phù hợp với chiến lược, định hướng dài hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương

Giao tiếp tốt với trong nội bộ cơ quan, đơn vị

Tìm kiếm cơ hội xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ

Hiểu biết cơ bản về CNTT và sử dụng một số phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu

2

Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện

Linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất

Nắm vững các quy định và vai trò, tác động của văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính

Thúc đẩy giao tiếp hai chiều

Thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ

Hiểu biết cơ bản về máy tính và sử dụng được nhiều công cụ tin học ứng dụng

1

Trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện

Tổ chức thực hiện công việc theo tiêu chuẩn chất lượng, quy trình có sẵn

Nắm được các quy định về văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính áp dụng vào công việc chuyên môn

Nghe và trình bày thông tin một cách rõ ràng

Tạo mối quan hệ tốt, chủ động phối hợp với đồng nghiệp trong công việc

Sử dụng được máy tính và ứng dụng được công nghệ thông tin cơ bản

II. NHÓM NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Cấp độ

Khả năng xây dựng văn bản

Khả năng hướng dẫn thực hiện văn bản

Khả năng kiểm tra thực hiện văn bản

Khả năng thẩm định, góp ý văn bản

Khả năng thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

5

- Chủ trì nghiên cứu xây dựng: Nghị quyết, đề án, dự án, chương trình, chính sách về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc

- Chủ trì xây dựng dự báo chiến lược về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc

- Chủ trì xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện các các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án chiến lược về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc.

- Chủ trì xây dựng giáo trình, tài liệu, chuyên đề giảng dạy chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc

Chủ trì tổ chức kiểm tra, phân tích đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc; đề xuất chủ trương, biện pháp đề thực hiện các quy định hoặc quyết định quản lý đạt kết quả

Chủ trì thẩm định, góp ý các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công

Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

4

- Tham gia nghiên cứu xây dựng: Nghị quyết, đề án, dự án, chương trình, chính sách về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc

- Chủ trì nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

- Chủ trì xây dựng hướng dẫn triển khai các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

- Tham gia giảng dạy, báo cáo viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc

Chủ trì tổ chức kiểm tra, phân tích đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác; đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện

Tổ chức thẩm định, góp ý các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

Tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ dược phân công.

3

- Tham gia nghiên cứu xây dựng các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

- Tham gia xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

- Tham gia xây dựng hướng dẫn triển khai các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

- Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức cùng ngạch hoặc ngạch thấp hơn.

Tham gia tổ chức kiểm tra, phân tích đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác; đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện

Tham gia thẩm định các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ dược phân công.

2

- Tham gia thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

- Soạn thảo các quy định cụ thể để triển khai các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

Khả năng hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ cho cấp dưới.

Theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình về kết quả thực hiện các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

Tham gia góp ý các văn bản về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và phối hợp với các công chức khác triển khai công việc, làm đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao

1

Soạn thảo các văn bản thuộc phần việc được phân công

-

-

-

Phối hợp với các đơn vị liên quan và các công chức khác triển khai công việc, thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

III. NHÓM NĂNG LỰC QUẢN LÝ

Cấp độ

Tư duy chiến lược

Quản lý sự thay đổi

Ra quyết định

Quản lý nguồn lực

Phát triển đội ngũ

5

Định hướng mục tiêu, chiến lược phát triển dài hạn cho cơ quan, đơn vị/ ngành, lĩnh vực/ địa phương.

Nghiên cứu, đề xuất tiến hành những thay đổi, cải tổ cơ bản trong cơ quan, đơn vị.

Tham mưu, đề xuất quyết định có ảnh hưởng lớn đến uy tín, hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tham gia huy động nguồn lực trong và ngoài cơ quan, đơn vị.

Tạo môi trường phát triển, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm.

4

Định hướng mục tiêu của lĩnh vực công tác được phân công, góp phần xây dựng chiến lược tổng thể.

Nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi trong các lĩnh vực công tác được phân công.

Tham mưu, đề xuất quyết định khó, phức tạp, không theo chuẩn tắc thuộc quyền hạn, chức năng của lĩnh vực công tác được phân công.

Phát huy được nguồn lực của lĩnh vực công tác được phân công.

Tạo cơ hội cho đồng nghiệp phát triển bản thân.

3

Xây dựng được mục tiêu, định hướng cho mảng lĩnh vực công tác được phân công.

Nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi trong mảng lĩnh vực công tác được phân công.

Tham mưu, đề xuất quyết định khó, phức tạp thuộc quyền hạn, chức năng của lĩnh vực công tác được phân công.

Phát huy được nguồn lực của đơn vị.

Thúc đẩy học tập liên tục và phát triển.

2

Xây dựng được mục tiêu, kế hoạch công việc cho nhóm/bộ phận.

Nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi cho nhóm/bộ phận.

Tham mưu, đề xuất quyết định thể hiện được các nguyên tắc.

Phát huy được nguồn lực của nhóm/bộ phận.

Hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

1

Xác định được mục tiêu, kế hoạch công việc cho bản thân.

Nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi trong công việc.

Tham mưu, đề xuất quyết định dựa theo nguyên tắc, quy trình có sẵn.

Thực hiện công việc tiết kiệm, hiệu quả.

Chia sẻ kiến thức, chuyên môn với đồng nghiệp.

Ghi chú:

- Cấp độ được xác định từ cao xuống thấp, tương ứng từ 5 đến 1.

- Đối với các ô để trồng, đề nghị các cơ quan, tổ chức bổ sung nội dung theo yêu cầu về ngành, lĩnh vực (nếu có).

Loading...