Tin vui: Giáo viên sẽ được tăng thu nhập khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024

Dự kiến cải cách tiền lương từ 01/7/2024 sẽ làm thay đổi cơ bản chính sách tiền lương của nhiều đối tượng. Một trong số đó là giáo viên. Vậy cải cách tiền lương ảnh hưởng thế nào đến thu nhập giáo viên?

Cải cách tiền lương ảnh hưởng thế nào đến thu nhập giáo viên?

Tại diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023 vừa diễn ra ngày 19/9/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sẽ thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 nếu không có gì thay đổi.

Với giáo viên, cải cách tiền lương mang đến một số thay đổi như sau:

Thứ nhất: Giáo viên là đối tượng được cải cách tiền lương dự kiến từ 01/7/2024.

Căn cứ Nghị quyết số 27 năm 2018, giáo viên là viên chức trong khu vực công và giáo viên là người lao động trong khu vực doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết này. Đồng nghĩa, giáo viên là đối tượng được thực hiện cải cách tiền lương dự kiến từ 01/7/2024.

Thứ hai: Giáo viên sẽ được trả lương theo bảng lương mới

Cụ thể, cơ cấu tiền lương mới sau cải cách của giáo viên sẽ gồm ba bộ phận là lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng. Do đó, so với hiện nay, lương giáo viên trong khu vực công sẽ được bổ sung thêm tiền thưởng.

Đồng thời, việc trả lương của giáo viên là viên chức sẽ không thực hiện theo hệ số x mức lương cơ sở như hiện nay mà được thay thế bằng các bảng lương theo vị trí việc làm, là con số cụ thể, đảm bảo không thấp hơn lương hiện nay đang được hưởng, cụ thể gồm:

  • Một bảng lương chức vụ dành cho giáo viên giữ chức vụ lãnh đạo trong trường học như Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng…
  • Một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng với giáo viên không giữ chức danh lãnh đạo. Bảng lương này sẽ bao gồm nhiều bậc lương và những người làm cùng mức độ phức tạp công việc thì lương bằng nhau, giáo viên sẽ được hưởng lương cao hơn nếu có điều kiện lao động cao hơn…

Riêng giáo viên là người lao động thì sẽ được điều chỉnh lương tối thiểu vùng và được trả lương theo thỏa thuận giữa trường học với giáo viên đó gắn với năng suất và kết quả lao động.

Thứ ba: Giáo viên sẽ được sắp xếp lại các khoản phụ cấp.

Cũng giống cán bộ, công chức, viên chức khác, giáo viên là viên chức sẽ được sắp xếp lại chế độ phụ cấp khi cải cách tiền lương. Tuy nhiên, dù sắp xếp lại thì cơ cấu phụ cấp của giáo viên vẫn phải chiếm 30% tổng quỹ lương. Cụ thể:

- Vẫn giữ lại các loại phụ cấp: Phụ cấp kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, khu vực, trách nhiệm công việc, lưu động…

- Gộp các loại phụ cấp: Phụ cấp ưu đãi theo nghề, trách nhiệm theo nghề, độc hại nguy hiểm thành phụ cấp theo nghề; phụ cấp đặc biệt, thu hút và trợ cấp công tác lâu năm thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn…

- Bãi bỏ các khoản phụ cấp: Thâm niên nghề, chức vụ lãnh đạo, công tác Đảng đoàn thể chính trị - xã hội, công vụ…

 

Ảnh hưởng cải cách tiền lương đến thu nhập của giáo viên: Tăng hay giảm? Ảnh hưởng cải cách tiền lương đến thu nhập của giáo viên: Tăng hay giảm? (Ảnh minh họa)

Giáo viên có được tăng thu nhập khi cải cách tiền lương?

Sau khi biết cải cách tiền lương ảnh hưởng thế nào đến thu nhập giáo viên, theo tinh thần của Nghị quyết 27, thu nhập của giáo viên có thể sẽ tăng so với hiện tại, bởi các lý do sau đây:

Thứ nhất: Nghị quyết 27 khẳng định, việc thực hiện cải cách tiền lương không làm giảm lương của giáo viên hiện nay. Cụ thể:

Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng

Thứ hai: Bổ sung thêm tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương. Khi xây dựng bảng lương mới theo số tiền cụ thể, căn cứ vào vị trí việc làm thì trong cơ cấu tiền lương trong năm của giáo viên sẽ có 10% thưởng.

Trong đó, quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ lương giáo viên trong năm đó mà không bao gồm phụ cấp.

Thứ ba: Mới đây, Chính phủ đã đề xuất tiếp tục điều chỉnh tăng lương để bù trượt giá sau năm 2024 cho đến khi mức lương thấp nhất của giáo viên bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng I (là vùng có mức lương tối thiểu vùng cao nhất trong khu vực doanh nghiệp).

Theo đó, căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng theo tháng ở vùng I là 4,68 triệu đồng/tháng. Do đó, nếu đề xuất của Chính phủ được thông qua thì sau năm 2024 - khi đã cải cách tiền lương, mức lương thấp nhất của giáo viên phải bằng hoặc cao hơn 4,68 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, với cách tính lương dựa vào hệ số và mức lương cơ sở, lương giáo viên thấp nhất là 3,348 triệu đồng/tháng (áp dụng với giáo viên mầm non hạng IV).

Loading...