UBND tỉnh Tây Ninh thi tuyển công chức năm 2023

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Kế hoạch số 3799/KH-UBND ngày 23/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển dụng công chức tỉnh Tây Ninh năm 2023;
Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh thông báo thi tuyển công chức năm 2023 như sau:

I. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC
1. Chỉ tiêu
– Khối các cơ quan hành chính nhà nước: 126 chỉ tiêu (kèm theo chỉ tiêu tuyển dụng công chức tỉnh Tây Ninh năm 2023)
– Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể: 17 chỉ tiêu (Biểu chi tiết kèm theo).
2. Hình thức
Thi tuyển theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể:
Thi tuyển công chức thực hiện theo 02 vòng như sau:
2.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
a) Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy
b) Nội dung phần thi trắc nghiệm gồm 03 phần:
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.
Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.
Phần III. Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau đây:
– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên;
– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Viết
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).
d) Thang điểm (thi viết): 100 điểm.
II. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ THI TUYỂN
1. Điều kiện đăng ký thi tuyển
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký thi tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
1.2. Các trường hợp sau không được đăng ký xét tuyển công chức:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
2. Đối tượng đăng ký thi tuyển
Đối tượng đăng ký thi tuyển có trình độ đào tạo đại học trở lên và phải có ngành hoặc chuyên ngành phù hợp theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.
* Về chính sách thu hút đối với người trúng tuyển công chức: thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh.
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN
1. Phiếu đăng ký thi tuyển công chức (có đính kèm mẫu Phiếu);
2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển d ụng;
3. Bản sao các hồ sơ minh chứng đối với các trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng, cụ thể:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại a, b, c Khoản III này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
d) Đối với các vị trí tuyển dụng công chức:
– Các vị trí tuyển dụng là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng.
– Các vị trí tuyển dụng được xác định là vị trí trọng yếu, cơ mật. Ngoài thành phần hồ sơ nêu trên, còn bổ sung thêm:
(1) Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (mẫu 2a/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ấn hành năm 1996) được lập không quá 30 ngày tính đến ngày cuối cùng của thời gian quy định nhận Phiếu đăng ký thi tuyển; do cá nhân tự khai và có xác nhận của địa phương nơi cư trú (có đính kèm mẫu lý lịch 2a/BTCTW).
(2) Nếu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Bản sao quyết định kết nạp đảng viên hoặc quyết định công nhận đảng viên chính thức.

 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CÔNG CHỨC
1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký thi tuyển: từ 7 giờ ngày 23/01/2024 đến 17 giờ ngày 28/02/2024 (giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6).
2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký thi tuyển: Người đăng ký thi tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký thi tuyển công chức theo mẫu kèm theo Thông báo này và bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ ưu tiên khác (nếu có) trực tiếp tại Quầy số 17 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc gửi theo đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (địa chỉ liên lạc số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại số 0276.3922009 bấm phím 5).
3. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có), tổ chức thi tuyển thông báo kết quả tuyển dụng, … Hội đồng tuyển dụng công chức quyết định và sẽ có thông báo cụ thể tại địa chỉ https://sonoivu.tayninh.gov.vn
Trên đây là Thông báo của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2023./.

Loading...