Viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được cử đi học bồi dưỡng nghiệp vụ được hỗ trợ gì?

1. Viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được cử đi học bồi dưỡng nghiệp vụ được hỗ trợ gì?

Theo quy định tại điều 10 Nghị định 76/2019/NĐ-CP thì viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn khi được cử đi học bồi dưỡng nghiệp vụ thì được hưởng các trợ cấp sau:

Hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập và hỗ trợ 100% tiền học phí, chi phí đi lại từ nơi làm việc đến nơi học tập trong trường hợp được cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm.

Hỗ trợ tiền mua tài liệu và tiền bồi dưỡng cho việc tự học tiếng dân tộc ít người bằng số tiền hỗ trợ cho việc học tập ở các trường, lớp chính quy trong trường hợp công tác tại vùng dân tộc ít người tự học tiếng dân tộc để phục vụ nhiệm vụ được giao.

2. Chế độ với viên chức đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

Viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được cử đi học bồi dưỡng nghiệp vụ được hỗ trợ gì?

 

Theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP, Viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được nhận các chế độ trợ cấp sau:

  • Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở

- Người nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng này.

- Trường hợp có gia đình cùng đến công tác thì còn được trợ cấp thêm các khoản như: Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi; trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

Các khoản trợ cấp trên do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả ngay khi đối tượng được hưởng nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc.

  • Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
  • Phụ cấp ưu đãi theo nghề
  • Phụ cấp công tác lâu năm
  • Trợ cấp một lần khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu

3. Đi học bồi dưỡng nghiệp vụ được hỗ trợ gì?

Đi học bồi dưỡng nghiệp vụ thì cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ tiền đi lại, tiền mua tài liệu học tập và các chi phí khác phụ vụ việc học tập.

Nguồn kinh phí dành cho việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức học bồi dưỡng nghiệp vụ được quy định như sau:

Theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC , trường hợp cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao kiến thức thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của đơn vị để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức những nội dung chi tiền ăn, tiền đi lại, tiền nghỉ phù hợp mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; không quy định sử dụng từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng để hỗ trợ cán bộ, công chức tiền ăn, tiền đi lại, tiền nghỉ.

Loading...