Hướng dẫn sử dụng ngân hàng câu hỏi và đáp án trong tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Bài viết sau đây có nội dung về việc hướng dẫn sử dụng ngân hàng câu hỏi và đáp án trong tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức được quy định tại Thông tư 17/2023/TT-BNV

 

1. Kiểm định chất lượng đầu vào công chức là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nội quy và Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BNV thì kiểm định chất lượng đầu vào công chức là kỳ thi do Bộ Nội vụ tổ chức nhằm đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.

2. Hướng dẫn sử dụng ngân hàng câu hỏi và đáp án trong tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Hướng dẫn sử dụng ngân hàng câu hỏi và đáp án trong tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức được quy định cụ thể tại Điều 19 Nội quy và Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BNV như sau:

- Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu sử dụng ngân hàng câu hỏi và đáp án của Hội đồng kiểm định, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Xây dựng đế tiến hành chiết xuất dữ liệu về câu hỏi và đáp án trong ngân hàng câu hỏi và đáp án, sau đó bàn giao cho Hội đồng kiểm định, bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch tổ chức kiểm định.

- Khi có ý kiến đề xuất của Hội đồng kiểm định, Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng báo cáo Chủ tịch Hội đồng Xây dựng chiết xuất câu hỏi và đáp án và tiến hành bàn giao những nội dung sau:

+ Thành viên tham gia chiết xuất và bàn giao dữ liệu về câu hỏi và đáp án, bao gồm: thành viên Hội đồng Xây dựng, thành viên Hội đồng kiểm định, thành viên Ban giám sát, Trưởng ban coi thi và thành viên Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng được phân công. Việc chiết xuất và bàn giao dữ liệu về câu hỏi và đáp án trong ngân hàng câu hỏi và đáp án phải được lập bằng biên bản.

+ Phong bì chứa thiết bị chứa tệp chế bản vi tính của dữ liệu về câu hỏi và đáp án lưu ở định dạng theo yêu cầu của Hội đồng kiểm định được làm bằng giấy đủ độ bền, kín, tối và được dán chặt, không bong mép, có đủ nhãn và tem niêm phong của Hội đồng Xây dựng. Việc chiết xuất và bàn giao dữ liệu về câu hỏi và đáp án trong ngân hàng câu hỏi và đáp án bảo đảm mỗi điểm thi có hai bộ lưu trong hai thiết bị lưu trữ khác nhau.

- Biên bản bàn giao dữ liệu về câu hỏi và đáp án kèm theo danh mục tài liệu được các bên trao đổi thống nhất và cùng ký vào biên bản, mỗi bên giữ một bản và một bản lưu tại phòng đặt ngân hàng câu hỏi và đáp án.

- Sau khi Hội đồng kiểm định tổ chức thi xong, Hội đồng kiểm định có trách nhiệm bàn giao dữ liệu về câu hỏi và đáp án đã tổ chức thi về Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng. Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Hội đồng Xây dựng về kết quả sử dụng ngân hàng câu hỏi và đáp án.

- Toàn bộ quá trình giao, nhận, vận chuyển dữ liệu về câu hỏi và đáp án phải được Ban giám sát chứng kiến; các phong bì chứa thiết bị chứa tệp chế bản vi tính của dữ liệu về câu hỏi và đáp án phải được đựng an toàn trong các thùng có khóa và được niêm phong trong quá trình giao, nhận, vận chuyển.

- Chủ tịch Hội đồng Xây dựng hoặc người được phân công mới được phép sử dụng ngân hàng câu hỏi và đáp án.

Loading...