Tiêu chuẩn, cách tính lương giáo viên THCS hạng III

Tại các trường trung học cơ sở (THCS) công lập, giáo viên phải đáp các tiêu chuẩn nhất định về bằng cấp, chứng chỉ. Bài viết này cung cấp thông tin về tiêu chuẩn, cách tính lương giáo viên THCS hạng III theo quy định mới nhất của Bộ Giáo dục.

1. Tiêu chuẩn giáo viên THCS hạng III

Điều 2a và khoản 3, khoản 4 Điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, sửa đổi bởi Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn giáo viên THCS hạng III như sau:

1.1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Giáo viên THCS hạng III phải có các loại bằng cấp, chứng chỉ sau để đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

- Có bằng cử nhân trở lên ngành đào tạo giáo viên THCS.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và thêm có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS.

1.2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên THCS hạng III bao gồm:

- Nắm được chính sách, chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục THCS và triển khai thực hiện vào nhiệm vụ được giao;

- Nắm vững kiến thức môn học giảng dạy; có khả năng xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

- Có khả năng áp dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tích cực hóa hoạt động của học sinh;

- Sử dụng được các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

- Có khả năng hướng nghiệp, tư vấn tâm lý cho học sinh; lồng ghép các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn tâm lý vào trong hoạt động dạy học và giáo dục;

- Xây dựng được mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

1.3. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

- Chấp hành các chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và địa phương về giáo dục THCS.

- Thường xuyên trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, nêu cao tinh thần trách nhiệm của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh.

- Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ chung của viên chức và quy định về đạo đức nhà giáo.

 

Giáo viên THCS hạng III phải có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên THCS Giáo viên THCS hạng III phải có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên THCS (Ảnh minh họa)

 

2. Cách tính lương giáo viên THCS hạng III

Lương của giáo viên THCS hạng III được tính theo công thức:

Lương = Mức lương cơ sở x hệ số

Trong đó:

Giáo viên THCS hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 03.

- Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP.

Bảng lương cụ thể của giáo viên THCS hạng III như sau:

Đơn vị tính lương: triệu đồng/tháng

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Hệ số

2,34

2,67

3,00

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Lương

3,487

3,978

4,470

4,962

5,453

5,945

6,437

6,929

7,420

 

Hệ số lương cao nhất của giáo viên THCS hạng III là 4,98 Hệ số lương cao nhất của giáo viên THCS hạng III là 4,98 (Ảnh minh họa)

3. Nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III

Nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 03 bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch giáo dục của môn học được phân công và tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp THCS;

- Dạy học và giáo dục học sinh theo chương trình, kế hoạch của nhà trường và tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức;

- Sử dụng các phương pháp dạy học, giáo dục theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh, tích cực hóa hoạt động của học sinh;

- Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định;

- Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu hoặc phụ đạo học sinh yếu kém hoặc hướng dẫn sinh viên thực tập sư phạm (nếu có);

- Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh và cha mẹ học sinh của lớp được phân công;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh;

- Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; tham gia nghiên cứu khoa học; hoàn thành hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục theo quy định; thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS và giáo dục hòa nhập trong phạm vi được phân công; tham gia tổ chức các hội thi từ cấp trường trở lên (nếu có);

- Hoàn thành các khóa đào tạo, chương trình bồi dưỡng theo quy định; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

Loading...