Tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua các cấp từ 01/01/2024

Bài viết cung cấp đầy đủ thông tin về tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua các cấp từ 01/01/2024 theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

1. Tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua cơ sở

Theo Điều 21 Luật Thi đua, khen thưởng 2022, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở được tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

(1) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu lao động tiên tiến hoặc chiến sĩ tiên tiến

Cụ thể, Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 quy định danh hiệu lao động tiên tiến tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Danh hiệu chiến sĩ tiên tiến tặng cho quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

Tiêu chuẩn khen thưởng danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến bao gồm:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

(2) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Trước đây, Luật Thi đua, khen thưởng 2003 yêu cầu bắt buộc phải có sáng kiến để được xét tặng chiến sĩ thi đua cơ sở.

Theo quy định mới, tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua cơ sở đã được nới lỏng, không còn bắt buộc phải có sáng kiến mà có thể thay bằng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đề tài khoa học...

 

Tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua các cấp từ 01/01/2024 Tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua các cấp từ 01/01/2024 (Ảnh minh họa)

2. Tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh

Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 quy định tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh dành tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

- Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.

Điều kiện có sáng kiến hoặc đề tài khoa học là tiêu chuẩn mới của Luật Thi đua, khen thưởng 2022 so với Luật Thi đua, khen thưởng 2003

Người đứng đầu Bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét, công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, công nhận sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.

 

3. Tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua toàn quốc

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 như sau:

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh;

- Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, ảnh hưởng trong toàn quốc hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

So với Luật Thi đua, khen thưởng 2003, điều kiện có sáng kiến hoặc đề tài khoa học là tiêu chuẩn mới của Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

Người đứng đầu Bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét, công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, công nhận sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Loading...